ანგარიშგების პორტალი

სუბიექტის გვერდი

რეგისტრაცია ახალი
მომხმარებლებისათვის

სუბიექტის რეგისტრაციისათვის აუცილებელია სუბიექტის იდენტიფიცირება შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების მომხმარებლისა და პაროლის საშუალებით.

ავთენტიფიკაცია მხოლოდ რეგისტრირებული იურიდიული პირებისათვის

ავთენტიფიკაცია მხოლოდ რეგისტრირებული იურიდიული პირებისათვის